Senin, 27 September 2010

Hebatnya Sedeqah

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu KEBAJIKAN, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah BERIMAN kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan MEMBERIKAN HARTA yang DICINTAINYA kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan SHALAT, dan menunaikan ZAKAT; dan orang-orang yang MENEPATI JANJInya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang SABAR dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang BENAR (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang BERTAKWA”. (QS. Al-Baqarah: 177)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada KEBAJIKAN (yang sempurna), sebelum kamu MENAFKAHKAN sebahagian HARTA yang kamu CINTAI. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali ‘Imran : 92)

1. Bersedekah adalah atas HARTA yang DICINTAI
2. Bersedekah terhadap orang yang BERHUTANG

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman:
“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah TANGGUH sampai dia berkelapangan. Dan MENYEDEKAHKAN (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”. (QS. Al-Baqarah: 280)

3. Kepada BINATANG saja bernilai SEDEKAH, apalagi MANUSIA.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:
“Pada suatu hari yang terik, ada seorang wanita PELACUR melihat seekor ANJING sedang mengelilingi sebuah sumur. Anjing itu menjulurkan lidahnya karena kehausan. Si pelacur lalu membuka sepatunya dan mengisinya dengan air sumur tersebut lalu diberikan kepada anjing tersebut. Wanita itu dimapuni dosa-dosanya” (HR. Muslim)

4. Walau SEDIKIT atau BERKATA-KATA BAIK saja adalah SEDEKAH yang akan MENYELAMATKAN dari API NERAKA.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:
“Jauhilah api neraka meskipun hanya (bersedekah) dengan SEPAROH KURMA. Jika kamu tidak menemukannya, maka (cukup) dengan KATA-KATA yang BAIK.”
[HR. Bukhari (6023), Muslim (7/101), Ahmad, (4/256), Nasa'i (5/75), Darimi (1390), Baihaqi (1/390) dalam kitabnya sunan kubra]

5. Setiap MUSLIM BISA Bersedekah.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya: “‘SETIAP MUSLIM bersedekah.’
Para shahabat bertanya, ‘wahai Rasulullah, bagaimana jika TIDAK MAMPU?’, Jawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘BEKERJALAH dengan tangan sendiri sehingga BERMANFAAT bagi dirinya, lalu ia BERSEDEKAH.’
Para shahabat bertanya, ‘Bagaimana jika TIDAK MAMPU?’, Jawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘MENOLONG orang yang mempunyai kebutuhan dan yang sedang susah.’
Para shahabat bertanya lagi, ‘Bagaimana jika dia TIDAK DAPAT melakukannya?’, Jawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘MEMERINTAHKAN berbuat BAIK atau berbuat makruf.’
Para shahabat bertanya lagi, ‘Jika dia TIDAK DAPAT melakukannya?’, Jawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘MENAHAN DIRI dari berbuat buruk, maka hal itu merupakan SEDEKAH bagi DIRINYA.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

6. SENYUM, DZIKIR, DAKWAH dan SHOLAT adalah SEDEKAH

Rasulullah SAW bersabda:
“SENYUMMU di hadapan wajah SAUDARAMU adalah SEDEKAH” (Al Hadits)

Walau dengan berdzikir, amar ma’ruf nahi munkar dan sholat.
Abu Dzar r.a. berkata : Nabi saw bersabda : Pada tiap pagi ada kewajiban pada tiap-tiap persendian untuk bersedekah. Dan tiap TASBIH itu sedekah, dan tiap TAHLIL (La ilaha Illallah) itu sedekah, dan tiap TAHMID itu sedekah, dan tiap TAKBIR itu sedekah, dan MENGANJURKAN KEBAIKAN itu sedekah, dan MENCEGAH KEMUNGKARAN itu sedekah, dan CUKUP untuk menggantikan semua itu 2 raka’at sunnat DLUHA.(HR. Muslim)

7. Kepada siapa BERSEDEKAH ?

“ Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka INFAKKAN. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu INFAKKAN hendaklah diberikan kepada IBU-BAPAK, kaum KERABAT, anak-anak YATIM, orang-orang MISKIN dan orang-orang yang sedang dalam PERJALANAN (MUSAFIR)." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah : 215)

8. BERSEDEKAH Fi Sabilillah adalah memberikan PINJAMAN yang BAIK kepada Allah SWT.

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman:
“Siapakah yang mau memberi PINJAMAN kepada Allah, pinjaman yang BAIK (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan LIPAT GANDA yang BANYAK. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”. (QS. Al-Baqarah: 245)

9. SEDEKAH adalah Tanda KETAKWAAN

Shadaqah adalah tanda dan ciri ketaqwaan seorang muslim.Allah -Ta’ala- berfirman,
“Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang BERTAQWA,. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan MENAFKAHKAN sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka“. (QS. Al Baqarah : 2-3)

" Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang BERTAQWA, (yaitu) orang-orang yang MENAFKAHKAN (hartanya), baik di waktu LAPANG maupun SEMPIT, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema`afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. Ali Imran : 133-134)

10. BERSEDEKAHLAH Selagi BISA Sebagai BEKAL Menuju Akhirat

Allah Ta’ala berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, BELANJAKANLAH (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu SEBELUM datang HARI yang pada hari itu TIDAK ADA LAGI jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zhalim“. (QS. Al Baqarah : 254)

11. Shadaqah Adalah PERISAI Dari Neraka

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
“Handaknya salah seorang diantara kalian MELINDUNGI wajahnya dari NERAKA, sekalipun dengan SEBELAH BIJI KURMA”. [HR. Ahmad. Hadits ini di-shohih-kan oleh Al-Albaniy dalam Shohih At-Targhib (864)]

12. Shadaqah PENGHAPUS Kesalahan

Setiap anak cucu adam tidak lepas dari kesalahan, namun Allah yang Maha pemurah telah memberikan suatu sebab yang dengannya bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dari anak cucu adam dan sebab tersebut adalah dengan bershadaqah.
Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :
“Shadaqah itu MEMADAMKAN (menghapuskan) KESALAHAN sebagaimana AIR memadamkan API” [HR. Ahmad dalam Al-Musnad (3/321), dan Abu Ya’laa. Lihat Shohih At-Targhib (1/519)]

13. Shadaqah PELINDUNG Di Padang Mahsyar

Ketika manusia menanti keputusan di padang mahsyar dan sibuk dengan urusan masing-masing. Manusia pada saat itu tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Matahari didekatkan dengan jarak satu mil, pada saat itulah seseorang sangat membutuhkan pahala shadaqah yang bisa menaungi mereka.

Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda,
“Setiap orang berada dalam NAUNGAN SHADAQAHNYA hingga diputuskan perkara di antara manusia“. [HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadits ini shohih sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Al-Albaniy dalam Shohih At-Targhib wa At-Tarhib (872)]

14. Shadaqah PEMADAM Panas Di Alam Kubur

Beliau bersabda :
“Sesungguhnya shadaqah akan MEMADAMKAN PANASNYA kubur bagi pemilik shadaqah”. [HR. Ath-Thobroniy dalam Al-Kabir, dan Al-Baihaqiy. Syaikh Al-Albaniy meng-hasan-kan hadits ini dalam Ash-Shohihah (3484)]

15. Shadaqah Adalah Sebab MALAIKAT MENDOAKAN Seseorang

Rasululullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :
“Tak ada suatu hari pun seorang hamba berada di dalamnya, kecuali ada dua orang malaikat akan turun; seorang diantaranya berdo’a, “Ya Allah berikanlah GANTI bagi orang yang BERINFAQ”. Yang lainnya berdo’a, “Ya Allah, berikanlah KEHANCURAN bagi orang yang MENAHAN INFAQ.”. [HR. Al-Bukhoriy dan Muslim ]

16. Termasuk Tujuh Golongan yang DINAUNGI

“Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang
benar”.(QS.An-Naba’: 38)

“Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Jatsiyah: 28)

Belum lagi matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda, Ketika itulah para hamba menunggu dan mengharapkan perlindungan dan naungan dari Rabb-nya. Diantara golongan yang mendapatkan naungan saat itu, orang yang ikhlas bershodaqoh.

Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- bersabda,
“Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah….seseorang yang BERSHODAQAH dengan suatu shadaqoh yang ia RAHASIAKAN sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang telah dishadaqohkan oleh tangan kanannya”. [HR. Al-Bukhariy dalam Shohih-nya (629), Muslim dalam Shohih-nya (1032)]

MARILAH BESEDEQAH SEBELUM TERLAMBAT
download
"Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesal), Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)kedatangan ajal matiku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedeqah dan aku akan termasuk orang - orang yang soleh" (Surah Al Munafiqun:10)


Berilah sumbangan walau satu rupiah kerana kita tidak tahu nilai ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT.
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian daripada hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Pada hal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). Sedangkan Allah menjanjikan untukmu keampunan dan kurniaanNya. Allah maha luas karnianya lagi maha mengetahui. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberikan kebajikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan adalah lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan kamu sebahagian kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS Al-Baqarah:267-271)


sumber:

Rabu, 04 Agustus 2010

BISNIS SEPANJANG MASA

PERTAMA DI INDONESIA, PROGRAM INVESTASI ANTARBANK
Program ini merupakan penyempurnaan dari program Investasi Mandiri Versi Sebelumnya, dimana anda tidak lagi diharuskan menjadi nasabah Bank tertentu untuk mengikutinya, tetapi program ini memanfaatkan fasilitas ATM BERSAMA dan ditawarkan kepada nasabah lebih dari 60 Bank Se Indonesia.

Program ini merupakan program yang HALAL, BUKAN judi berkedok MLM, 100 % Legal, dan sama sekali TIDAK MELANGGAR HUKUM

PROGRAM INI BUKAN PENIPUAN !

Bisnis ini Mudah, terbukti Nyata merubah anda menjadi orang kaya raya seketika, dan DIJAMIN tidak melanggar hukum, Program ini tidak seperti program Investasi Bisnis yang lain, dimana para pesertanya dijebak kepada perjudian berkedok MLM, atau penipuan berkedok Investasi uang, pihak penyelenggara yaitu ANDRE WONGSO INVESTMENT tidak mengambil keuntungan apapun dari program ini karena program ini didasarkan konsep “Gotong Royong” sesama nasabah.

ANDRE WONGSO:
Diprogram Bisnis Investasi ini, secuil pun hak untuk menjadi orang kaya tidak pernah dibatasi, semua pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi orang kaya

PERHATIAN !

Semua informasi dalam bundel ini NYATA, perhatikan ketentuan didalamnya, baca informasi dan teliti kebenarannya dengan seksama, sampai anda mengerti dan betul-betul paham, dan tidak ada paksaan kepada siapapun untuk mengikuti program ini. Setiap orang bebas untuk mengikutinya.


BERIKUT INI MERUPAKAN KESAKSIAN ORANG YANG TELAH MENGIKUTI PROGRAM INVESTASI MANDIRI VERSI SEBELUMNYA


Kisah Sukses: Nasabah Bank MANDIRI
Dari: Richie Hartawan, Denpasar – Bali (Peserta Program “INVESTASI MANDIRI”)
Dengan Hormat, perkenalkan nama saya Richie Hartawan, pertamakali saya ketemu bisnis investasi mandiri pada tanggal 7 Agustus 2008, diatas ATM MANDIRI. Saat pertamakali saya membaca proposal bisnis investasi ini, terus terang saya mungkin seperti anda, saya sedikitpun tidak percaya dengan bisnis investasi ini, akhirnya karena putus asa usaha toko saya bangkrut, terus terbelit banyak hutang, dan pengen cepat kaya kembali dengan cara cepat/instant, saya coba bisnis investasi ini. Akhirnya saya meminjam uang dengan istri saya Rp. 500.000 pada tanggal 9 Agustus 2008 saya mentransfer @ Rp. 50.000 ke 4 peserta di halaman 4 kolom B total Rp 200.000. Hari itu juga saya bagikan 100 bundel di ATM-ATM mandiri, kantor, sekolahan /kampus. Dan sisanya saya bagikan ke orang-orang yang baru keluar dari Bank Mandiri. Dan saya sebarkan selama 5 hari berturut-turut, total habis 500 bundel. Yang mengejutkan, dalam 3 minggu saldo tabungan mandiri saya bertambah Rp 1.500.000.000 (satu setengah milyar rupiah) Sekarang saya sudah terbebas dari hutang, dan sudah menebus sertifikat toko kami, serta bisa membeli mobil kijang Innova. Bisnis Investasi imi sungguh luar biasa ,mengubah hidup saya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dari seorang yang miskin, banyak hutang karena bangkrut, menjadi orang kaya lagi. Demikianlah sharing dan pengalaman dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih
Pesan saya: Jangan takut untuk ikut program ini secara terang-terangan, jika anda percaya diri, berikanlah selebaran ini kepada orang-orang yang sedang mengantri di Bank mandiri.

Kisah Sukses: Nasabah Bank Central Asia (BCA)
Dari: Agus Herman Widodo, Surabaya – Jawa Timur (Peserta Program “ASIA BERSAMA” )
Seperti yang lainnya juga, saya waktu pertama kali membaca Program ini merasa sangat tidak yakin, namun sekedar mencoba, maka akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti dengan mentransfer pakai ATM BCA ke 4 nomor rekening masing-masing @Rp. 50.000,- dan jumlahnya Rp. 200.000,- kemudian pasang bukti transfer di selebaran saya, begitu fotokopian formuir saya begitu selesai, langsung saya promosikan melalui surat, email (format Digital), saya taruh di tempat-tempat umum, dan memberikan fotokopiannya kurang lebih ke 100 orang. Saya lupakan Program ini dan kembali melakukan aktivitas saya sebagai karyawan swasta, hingga suatu ketika sekitar 4 bulan kemudian ketika saya berniat menabung di BCA, setelah teller selesai memproses setoran saya dan print saldo ke buku tabungan, saya kaget bukan main, seketika gemetar, badan panas dingin dan terdiam, apa tidak salah karena dihadapan saya tercetak saldo tabungan Rp. 272.945.925,-, padahal seingat saya jumlah tabungan saya hanya sekitar Rp. 7 Juta-an. Untuk menghindari kecurigaan orang terhadap sikap saya, saya langsung pulang dan berfikir darimana uang itu, sampai saya teringat bahwa saya pernah ikut Program Asia Bersama yang saya dapat infonya dari teman sekantor yang waktu itu dengan sedikit memaksa sehingga saya bergabung. Kini saya punya usaha sampingan yang cukup menghasilkan, sehingga bisa membeli rumah dan mobil sendiri. Jadi kepada anda yang masih ragu, jangan pikirkan, ikut saja, toh hanya Rp. 200.000,-
Pesan saya: bagi yang belum punya rekening dan ATM BCA, supaya segera buka rekening, pasti tidak ada ruginya. Kuncinya lakukan dengan jujur dan percaya. Sukses untuk kita bersama.

Kisah Sukses: Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Dari: Siswono Harianto , Surabaya – Jawa Timur (Peserta Program “INVESTASI MAKMUR BERSAMA”)
Saya dan istri bahagia punya anak sebanyak 5 orang. Satu tahun terakhir ini kondisi keuangan kami sedang merosot, saat sahabat kami memberikan brosur ini, jujur kami sangat ragu, tetapi kami tidak mau kehilangan peluang ini, kami pertaruhkan uang kami karena hanya Rp. 200.000,- kenapa tidak...?? selanjutnya kami sebarkan 250 lembar brosur ini. Tiga bulan kemudian YA TUHAN, kami mendapat transfer di rekening kami sejumlah Rp. 388.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) Dan, kini kami mampu lebih baik menjantuni anak-anak kami.
Pesan Kami: SELAMAT MENCOBA, selama ada usaha, semua orang pasti bisa sukses seperti kami !

Kisah Sukses: Nasabah Bank Negara Indonesia (BNI)
Dari : Prawoto , Curup – Bengkulu (Peserta Program “BISNIS INVESTASI”)
Saya Pedagang bakso keliling yang tidak mempunyai keterampilan apa-apa selain berjualan bakso karena Cuma lulusan SD. Sampai akhirnya tiga bulan sebelum tulisan ini saya buat, saya bertemu dengan Ibu yang tidak saya kenal memberikan fotocopy program Bisnis Investasi ini di Pasar Lama, Curup – Bengkulu. Beliau menganjurkan supaya saya mencoba dan jangan ragu untuk merubah nasib. Setelah yakin, saya memberanikan diri membuka rekening di Bank BNI dan mentransfer lewat ATM BNI ke empat nama sesuai petunjuk, masing-masing Rp. 50.000,- totalnya Rp. 200.000- serta memfoto copy sebanyak 50 set, dan saya edarkan kepada para teman, kenalan sesama pedagang dan tetangga di sekitar rumah kami. Setelah satu bulan saya mengecek di ATM BNI dan terlihat saldo Rp. 6.675.000,- saya terharu dan bersyukur kepada Allah SWT. Sejak saat itu saya semakin yakin dan bersemangat untuk memfotocopy lebih banyak lagi sampai akhirnya saldo di tabungan saya jumlahnya mencapai Rp. 1.125.000.000,- sekarang saya sudah mempunyai Ruko tempat berjualan bakso dan hidup berkecukupan di kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung) dan yang paling penting saya tidak perlu lagi berpanas-panasan menjual bakso keliling. Seumur hidup saya tidak pernah membayangkan bisa menjadi seorang milyarder karena Cuma lulusan SD, bisa kerja untuk mengisi perut saja sudah bersyukur. Tapi dengan Investasi Mandiri ini hidup saya berubah dalam 3 bulan. Investasi mandiri ini luar biasa, jadi kepada saudara-saudara yang ingin memperbaiki kehidupannya, ayo mencoba, diseriuskan dan jangan ditunda-tunda sebelum menyesal dikemudian hari karena program ini terbukti, nyata dan masuk akal.
Pesan saya: Kesempatan itu sangatlah berharga, Ia datang tanpa disangka-sangka dan mungkin hanya satu kali seumur hidup, jadi persiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut dan melaksanakannya.

Pemberitahuan !,

kesaksian yang anda baca berikut tadi adalah KISAH NYATA, dan bukan rekayasa kami, kesaksian ini dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum yang berlaku, sebagai komitmen kami, bahwa kami sama sekali TIDAK MENIPU anda maupun siapapun yang mau mengikuti program ini, Anda ingin seperti mereka ?


LANGKAN-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UTUK MENGIKUTI PROGRAM INI:


1. Harus memiliki tabungan dan kartu ATM (daftar nama Bank yang terdaftar telah terlampir di halaman 4), jika belum mempunyai, segeralah membuka tabungan (Tabungan, beserta kartu ATMnya) dengan menggunakan ATM tersebut, anda dapat bertransaksi melalui ATM bersama di seluruh Indonesia.

2. Setelah anda membuka tabungan, sehari kemudian anda sudah dapat bertransaksi melalui ATM maupun melalui teller Bank anda kemudian transfer ke-empat no rekening yang tertulis dihalaman 4-isi kolom B, masing-masing Rp. 50.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 200.000 (cukup transfer sekali saja seumur hidup) simpan ke empat slip/bukti transfer tersebut.

3. Perhatikan ! anda kami sediakan halaman 5 sebanyak 2 lembar, halaman 5-isi (yang sudah di isi data) dan halaman 5-kosong (belum diisi data), foto copy halaman 5-kosong sebanyak 1 kali sehingga anda mempunyai dua lembar halaman 5-kosong.

4. Ambil satu halaman 5-kosong.
Pada kolom A : Tempelkan bukti transfer anda dengan urutan sebagai berikut:
Bukti transfer ke peserta IV (Platinum) dikiri atas
Bukti transfer ke peserta III (Gold) dikanan atas
Bukti transfer ke peserta II (Silver) dikiri bawah
Bukti transfer ke peserta I (Bronze) dikanan bawah
(Nomor urut tersebut sesuai dengan nomor urut yang ada dihalaman 4-isi kolom B)
Pada kolom B : Keluarkan peserta IV (Platinum) dari kolom.
Pindahkan data peserta III (Gold) (halaman 4-isi) menjadi peserta IV (Platinum)
Pindahkan data peserta II (Silver) (halaman 4-isi) menjadi peserta III (Gold)
Pindahkan data peserta I (Bronze) (halaman 4-isi) menjadi peserta II (Silver)
Tulis nama dan nomor rekening BANK milik anda menjadi peserta I (Bronze)
(gunakan huruf Balok dan pastikan tulisan anda mudah dibaca dengan jelas)


5. Sekarang anda sudah memiliki selebaran baru yang terdiri dari:
• 1 lembar halaman sampul
• 1 lembar halaman kesaksian (halaman 1)
• 3 lembar penjelasan program (halaman 2,3,dan 4)
• 1 lembar halaman 5-isi (halaman yang sudah diisi data anda sebagai peserta I / Bronze)
• 1 lembar halaman 5-kosong (halaman yang belum diisi, terus diisi oleh peserta / Investor selanjutnya)
• 1 lembar halaman penjelasan tambahan (Tidak diwajibkan untuk difotokopi, tetapi anda boleh memfotokopinya)
Total 7 lembar (jika anda tidak memfotokopi lembar informasi tambahan), kemudian disatukan (di steples) lalu fotokopi sebanyak yang anda mampu (semakin banyak jumlah fotokopinya semakin besar jumlah total uang yang akan anda terima)

6. Sebarkan fotokopian selebaran tersebut kepada minimal 50 orang dimana saja diseluruh Indonesia, atau di daerah anda paling lambat 1 minggu sudah harus tersebar semua. Anda bisa berikan kesanak famili, teman, kenalan dan semua orang yang anda inginkan hidup bahagia.

7. Bisa juga foto copy ini anda kirmkan via pos, fax atau diletakkan di tempat-tempat umum, seperti ATM (BCA, MANDIRI, BRI, BNI, DANAMON, DLL). Di pasar, mall, kafe, sekolahan, kampus, perkantoran, rumah sakit, maupun fasilitas umum lainnnya, bahkan jika anda memiliki format digital, anda bisa menyebarkannya melalui E-Mail.
Tugas anda selesai sampai disini, Anda harus menunggu dengan sabar, kerjakan pekerjaan rutin anda sehari-hari seperti biasanya. Setelah beberapa waktu kemudian cek saldo tabungan anda. Jumlah saldonya akan sangat luar biasa, saldo tabungan anda akan bertambah terus jumlanya meskipun anda sedang tidur lelap siang dan malam.

8. Tidak ada batasan tempat untuk menyebarkan selebaran ini, misalnya anda peserta dari Nasabah Bank Mandiri, anda berhak menyebarkan selebaran ini kepada Nasabah BNI, NIAGA,Dll. Begitupula sebaliknya, karena program ini dapat diikuti oleh Nasabah lebih dari 60 Bank yang ada di Indonesia ! (Nama Bank terlampir pada halaman 4)


Minggu Ke- Peringkat Jumlah Orang Jumlah

1 Bronze 20 x Rp.50.000,00 Rp. 1.000.000,00
2 Silver (20 x 20) x Rp.50.000,00 Rp. 20.000.000,00
3 Gold (20 x 20 x 20) x Rp.50.000,00 Rp. 400.000.000,00
4 Platinum (20 x 20 x 20 x 20) x Rp.50.000,00 Rp. 8.000.000.000,00
Total yang anda peroleh Rp. 8.421.000.000,00

9. Asumsi jumlah total uang yang akan anda terima dalam waktu empat (4) minggu jika menjalankan program Investasi ini dengan jujur, baik dan benar sebagai berikut:

Jumlah total uang anda dalam 4 minggu = Rp. 8.421.000.000,00
(Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

10. Posisi IV tersebut adalah batas akhir kesempatan anda, setelah itu nama atau posisi anda akan keluar dari daftar peserta program investasi ini, peserta lain yang akan menggantikan posisi anda. Anda masih boleh memperbanyak dan menyebarkan program ini lagi karena semakin banyak jumlah foto copy dan selebaran yang anda sebar (100,200,300,400 – 1000 dst.) semakin banyak total uang yang akan anda terima, foto copy dan sebarkan sebanyak mungkin yang anda mampu.

11. Perhatikan, seandainya anda kurang beruntung dan hanya berhasil mendapatkan 10% saja dari jumlah total uang pada minggu ke IV, maka cepat atau lambat anda masih akan mendapatkan Rp. 842.100.000,-- (Delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) bahkan jika anda hanya mendapatkan 1% saja, anda sudah mengantongi uang sebesar Rp. 84.200.000,-- (delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), jumlah ini jelas jauh lebih banyak daripada modal dasar anda yaitu Rp. 200.000 ditambah dengan biaya foto copy.

12. Silahkan anda bandingkan kinerja Program Investasi Mandiri UNIVERSAL ini dengan usaha konvensional (toko, Bengkel, restoran, dll.) dan investasi lain (deposito, saham, reksadana, properti, dll) apakah cukup hanya dengan modal uang Rp. 200.000 ??
Dan pertimbangkan pula potensi kerugian yang harus anda tanggung bila usaha anda ini gagal, dalam Program Investasi Mandiri UNIVERSAL ini, dimana modal uang anda hanya Rp. 200.000 (serugi-ruginya anda, anda hanya akan kehilangan Rp. 200 ribu + ongkos fotokopi saja) bandingkan dengan Usaha Investasi Konvensional (Saham, Forex, Reksandana, dan lain-lain), dimana modalnya saja bisa mencapai RATUSAN JUTA rupiah, dan jika anda gagal, maka banyak sekali kerugian yang akan anda derita.

13. Bila anda sudah berkali-kali melamar pekerjaan dan selalu di tolak sehingga anda merasa putus asa dan depresi, kerena menjadi seorang pengangguran, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan ini untuk mengubah hidup anda DARI SEORANG PENGANGGURAN MENJADI SEORANG MILYARDER (FROM ZERO TO HERO). Saudara/saudari sadari Program Investasi mandiri UNIVERSAL ini begitu luar biasa dahsyatnya. Jadi jangan bengong dan kebanyakan bermimpi menjadi orang kaya. Segera bergabung bersama milyarder-milyarder lainnya, karena Program Investasi Mandiri UNIVERSAL ini baru dimulai pada tahun 2009. Maka masih sangat besar peluang anda untuk mengikuti bisnis ini, apalagi program ini dapat dilaksanakan oleh Nasabah lebih dari 50 Bank yang berada di Indonesia, jadi kesempatan anda untuk menjadi milyarder masih sangat luas, mengingat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia setiap harinya mencapai ribuan orang.

14. Andapun tidak harus menjadi orang yang lebih dulu joint untuk menjadi sukses dalam program ini, karena inti dari program ini adalah, siapa yang paling rajin dan tekun menyebarkan selebaran miliknya, kemungkinan sukses akan lebih tinggi, bisa saja orang yang joint belakangan, tetapi dia lebih rajin menyebarkan formulir miliknya akan mendapatkan kesuksesan lebih besar daripada orang yang lebih dahulu joint, tetapi kurang rajin dalam menyebarkan formulirnya, dan TIDAK ADA STAGNAN POINT pada bisnis ini, selama masih ada penduduk yang lahir, tumbuh dan berkembang, selama itu pula kesempatan untuk mendapatkan investor selalu datang.

15. Uang yang anda peroleh dari Program Investasi Mandiri UNIVERSAL ini HALAL karena merupakan dana hibah dari investor anda dan samasekali tidak menipu atau merugikan orang lain, dapat anda gunakan untuk umrah / naik haji, berziarah ketempat suci lainnya sesuai dengan agama dan kepercayaan anda, membeli rumah, motor, mobil, membiayai pendidikan putra-putri anda, modal usaha, membahagiakan orang tua anda, pensiun dini, jalan-jalan ke luar negeri, membangun tempat ibadah, menikah, melunasi hutang-hutang, dan banyak lagi yang dapat anda lakukan dengan uang yang anda peroleh serta mewujudkan semua impian anda selama ini.

16. Jika ada teman atau orang disekitar anda yang bilang bahwa program ini adalah PENIPUAN maka bisa dipastikan orang itu tidak suka melihat anda sukses karena pada dasarnya kebanyakan manusia itu:

“SENANG MELIHAT ORANG LAIN SUSAH, DAN SUSAH MELIHAT ORANG LAIN SENANG”


Ingat !, yang paling peduli dengan masa kehidupan masa depan anda hanyalah anda sendiri, orang lain mungkin mau meberikan nasehat, tetapi tidak mau membantu tanpa pamrih, karena setiap orang mempunyai masalah dan kepentingan pribadinya.
CONTOH: seandainya ada keluarga anda yang sakit, orang disekitar anda memberitahu untuk berobat ke Dokter saja, tetapi maukan mereka memberi anda uang untuk berobat secara Ikhlas dan sukarela tanpa imbalan apapun ?
(kemungkinannya sangat kecil bukan ?)

Jadi fokus, konsisten dan bersemangatkan dalam menjalankan Program Investasi Mandiri ini demi orang-orang yang anda cintai. Karena anda pasti menjadi Orang Kaya berikutnya.

17. Seandainya anda tidak mengikuti program ini (karena berfikir negatif), andapun tetap harus bekerja keras untuk mencari nafkah, apa salahnya jika anda mempunyai penghasilan tambahan selain penghasilan utama anda. Apalagi potensi penghasilan tambahan anda jauh lebih besar daripada penghasilan utama anda.
18. Setelah anda mendapatkan apa yang anda inginkan, jangan lupa untuk menyumbangkan 2,5 % harta yang anda peroleh dari program ini untuk amal kepada panti asuhan, maupun ketempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan anda, agar harta yang anda terima penuh berkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

silakan download dan pelajari kembali disini

SELAMAT BERGABUNG DAN SEMOGA SUKSES !

Motto Kami:
• Satu (1) kali mencoba lebih baik daripada 1000 kali mendengar atau membaca.
• Semua kesuksesan berasal dari keberanian untuk MEMULAI suatu peluang usaha yang ada


jangan tunda lagi!
kesempatan sudah di depan mata.